საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი

ბოლო ვადა: 2019-02-10

დამსაქმებელი: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

თანამდებობრივი სარგი: 1700

ადგილების რაოდეობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. N7

სამუშაოს ტიპი: არანორმირებული


ფუნქცია-მოვალეობები:
 1. ევროინტეგრაციის პროცესში აღებული ვალდებულებების შესაბამისი ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 2. უზრუნველყოფს, კომპეტენციის ფარგლებში, პერიოდული ანგარიშების მომზადება;
 3. სამსახურის მიმდინარე ცალკეული პროექტების განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 4. სამსახურის თანამშრომელთა ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობა;
 5. კომპეტენციის ფარგლებში, მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციებში, ტრეინინგებსა და შეხვედრებში;
 6. სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება;
 7. თემატური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება;
 8. ხელმძღვანელი პირებისთვის  შესაბამისი მასალების მომზადების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება (უპირატესობა მიენიჭება საერთაშორისო ურთიერთობების ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით განათლებას);
 • მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საჯარო სამსახურში;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • უცხოე ენის ცოდნა;
 • ტრენინგებში, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა (სასურველია).

საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს კანონი  „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

გ) საქართველოს კანონი  „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“;

დ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

ე) საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“;

ვ) ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია;

ზ) ვენის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ;

თ) "სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის და "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემაში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019  წლის 17 იანვრის  №4 ბრძანება

კ) „საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 31 ივლისის №11 ბრძანება.


დამატებითი ინფორმაცია:

1. საკონკურსო განაცხადი მიიღება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.es.gov.ge) კონკურსის გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

 

2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.es.gov.ge)  უთითებს სასურველი ვაკანსიის დასახელებას და აგზავნის მოთხოვნილ დოკუმენტაციას:

 

 • Curriculum Vitae (CV);
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სერტიფიკატის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;
 • მართვის მოწმობის ასლი.

3. კანდიდატი კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს იმ შემთხევაში, თუ მისი მონაცემები არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს ან/და მას არ აქვს წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია.

 

4. კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 • დოკუმენტაციის გადარჩევა, დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
 • გასაუბრება.

5. დოკუმენტაციის გადარჩევის შემდეგ, კონკურისის შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს, სამსახური აცნობებს გადასვლის შესახებ ინფორმაციას.

6. გასაუბრების ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს წინასწარ ეცნობებათ გასაუბრების ჩატარების ადგილი.


გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის საფუძველზე, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო ვალდებულია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, მიღებული გადაწყვეტილება სამი სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს კანდიდატს.