საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პოლიტიკის განსაზღვრის სამმართველოს ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი

ბოლო ვადა: 2019-05-24

დამსაქმებელი: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

თანამდებობრივი სარგი: 2000

ადგილების რაოდეობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №34

სამუშაოს ტიპი: არანორმირებული


ფუნქცია-მოვალეობები:
 • დეპარტამენტის ორგანიზაციული საკითხების მოგვარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.
 • დეპარტამენტის, საქმისწარმოების მიმართულებით, ადმინისტრაციული საკითხების (ოქმების, კორესპონდენციის, მათ შორის ოფიციალური წერილების, მომზადება) უზრუნველყოფა.
 • დეპარტამენტში არსებული სტატისტიკური მონაცემების გამოთხოვა, შეგროვება და შემდგომში ელექტრონული სახით შენახვა, ამ ეტაპზე არსებულ ელექტრონულ (excel) ცხრილებში, ხოლო სპეციალური ელექტრონული პროგრამის შესაძლო ამუშავების შემდგომ არსებული ინფორმაციის პროგრამაში გადატანა.
 • დეპარტამენტის მიერ შესრულებული საქმიანობის  თაობაზე კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.
 • სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების დაგეგმვის მიზნით შესამუშავებელი წლიური გეგმების შედგენაში მონაწილეობის მიღება.
 • განსახილველ პროექტებთან დაკავშირებით კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღება.
 • უცხოენოვანი დოკუმენტაციის თარგმნა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების, ნორმების და სტანდარტების შემუშავების მიზნით.
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება (უპირატესობა ენიჭება იურიდიულ მიმართულებას);
 • მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საჯარო სამსახურში;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • უცხო ენის ცოდნა (რუსული ან/და ინგლისური)
 • ტრენინგებში, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა (სასურველია).

საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ) „საქართველოში სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №371 დადგენილება;

დ) „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №370 დადგენილება;

ე) „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №52 დადგენილება.

ვ) „ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება.

ზ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2019 წლის 29 მარტის №24 ბრძანება;

თ) „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემაში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2019 წლის 17 იანვრის №4 ბრძანება.


დამატებითი ინფორმაცია:

1. საკონკურსო განაცხადი მიიღება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.es.gov.ge) კონკურსის გამოქვეყნებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.es.gov.ge)  უთითებს სასურველი ვაკანსიის დასახელებას და აგზავნის მოთხოვნილ დოკუმენტაციას:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სერტიფიკატის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები.

3. კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან/და არ არის წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.

4. კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 • დოკუმენტაციის გადარჩევა, დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
 • გასაუბრება.

5. დოკუმენტაციის გადარჩევის შემდეგ, კონკურსის შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს, სამსახური აცნობებს გადასვლის შესახებ ინფორმაციას.

6. გასაუბრების ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს წინასწარ ეცნობებათ გასაუბრების ჩატარების ადგილი.


გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის საფუძველზე, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო ვალდებულია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, მიღებული გადაწყვეტილება სამი სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს კანდიდატს.