×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საორგანიზაციო სამმართველოს საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ბოლო ვადა: 2018-08-24

დამსაქმებელი: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

თანამდებობრივი სარგი: 2200

ადგილების რაოდეობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. N7

სამუშაოს ტიპი: არანორმირებული


ფუნქცია-მოვალეობები:
 • ახორციელებს სამსახურში დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგების, საქმისწარმოების საკითხების შესახებ ნორმატიული და მეთოდური დოკუმენტების შემუშავებასა და დანერგვას;
 • უზრუნველყოფს ერთიან საქმისწარმოებას სამსახურის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით;
 • უზრუნველყოფს საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის შედგენას;
 • უზრუნველყოფს კორესპონდენციის აღრიცხვას, დამუშავებას, განაწილებას, დოკუმენტაციის დროულად შესრულების კონტროლს და  სამსახურში აღრიცხული კორესპონდენციის სტატისტიკის წარმოებას;
 • ახორციელებს საკონტროლო კორესპონდენციის განსაზღვრას;
 • უზრუნველყოფს ნომენკლატურის შესაბამისად საქმეთა ფორმირებასა და საუწყებო არქივისათვის გადაცემას;
 • ახორციელებს კომპეტენციის ფარგლებში კორესპონდენციის განხილვას და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეაგირებას;
 • უზრუნველყოფს სამინისტროსთვის საჭირო ბლანკების, ბეჭდებისა და შტამპების გამოყენების აღრიცხვასა და კონტროლს;
 • უზრუნველყოფს საქმისწარმოების სამმართველოში მატერიალურად არსებული, სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ მომზადებული, დოკუმენტების ასლების დამოწმებას;
 • საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ახორციელებს საქმისწარმოებაში დასრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვას, დამუშავებასა და გადაცემას არქივისათვის;
  • ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება;
 • მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება,
 • მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება (სასურველია);
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • უცხო ენის ცოდნა (სასურველია);
 • ტრენინგებში, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა (სასურველია).

საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“

გ) საქართველოს კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

დ)  საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“;

ე)  საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“

ვ) „საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ივლისის №387 დადგენილება;

ზ) „საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში სამუშაოდ მიღებისა და სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 31 ივლისის  N8 ბრძანება;

თ) „საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საორგანიზაციო სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ“საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 31 ივლისის №10 ბრძანება.


დამატებითი ინფორმაცია:

1. საკონკურსო განაცხადი მიიღება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.es.gov.ge) კონკურსის გამოქვეყნებიდან 8 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.es.gov.ge)  უთითებს სასურველი ვაკანსიის დასახელებას და აგზავნის მოთხოვნილ დოკუმენტაციას:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სერტიფიკატის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები.

3. კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან/და არ არის წარმოდგენილი სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტაცია კონკურში მონაწილეობას ვერ გააგრძელებს.

4. კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 • დოკუმენტაციის გადარჩევა, დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
 • გასაუბრება.

5. კონკურსი ჩატარდება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში (მისამართი - ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. №7).


გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის საფუძველზე, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო ვალდებულია მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სამი სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს კანდიდატს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.