შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს სერვისების განვითარების განყოფილება დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს შემდეგ მომსახურებას:

1. სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქციის შემუშავება
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 150 ლარი;
 • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 300 ლარი.
2. სახანძრო ტექნიკური შემოწმების ჩატარება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება

 არაუმეტეს 1000 მ2 ფართობის შემთხვევაში:

 • 20 სამუშაო დღის ვადაში − 500 ლარი;
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 800 ლარი;

 

 1000 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:

 •  მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.50 ლარი;
 •  10 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი.

 

3. საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მოთხოვნების შემუშავება
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 150 ლარი;
 • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 300 ლარი
4. სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე სპეციალისტის კონსულტაცია
 • ერთი საათის განმავლობაში –50 ლარი. 
5. საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის საკითხებზე სპეციალისტის ტექნიკური კონსულტაცია
 • ერთი საათის განმავლობაში – 50 ლარი.
6. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ორგანიზაციული და ტექნიკური გადაწყვეტილებების (ტექნიკური პირობები) შემუშავება

 არაუმეტეს 1000 მ ფართობის შემთხვევაში:

 •  20 სამუშაო დღის ვადაში − 400 ლარი;
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 800 ლარი;

1000 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:

 • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებითკვადრატულ მეტრზე – 0.50 ლარი;
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი
7. საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ორგანიზაციული და ტექნიკური გადაწყვეტილებების შემუშავება

არაუმეტეს 1000 მ2 ფართობის შემთხვევაში:

 • 20 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;
 • ა.ბ) 10 სამუშაო დღის ვადაში – 800 ლარი;

1000 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:

 • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.50 ლარი;
 • 10 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი.
8. შენობა-ნაგებობის სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან, ტექნიკურ რეგლამენტებთან ან/და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა და შესაბამისი წინადადებების მომზადება

 არაუმეტეს 500 მ2 ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობისათვის:

 • 15 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • 7 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;

500 მ2-ზე მეტი ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობისათვის:

 •  მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.20 ლარი;
 • 7 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.40 ლარი.
9. სამშენებლო დოკუმენტაციის სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან, ტექნიკურ რეგლამენტებთან ან/და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა და შესაბამისი წინადადებების მომზადება

არაუმეტეს 500 მ2 ფართობის შემთხვევაში:

 • 15 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • 7 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;

500 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:

 • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.20 ლარი;
 • 7 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.40 ლარი.
10. ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის მოწყობილობებისა და სისტემების გამოცდა სათანადო აქტის გაფორმებით

კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაცია (თითოეულ კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილატორზე, მიუხედავად მისი აეროდინამიკური სქემისა):

 • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;

 ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები:

 • არაუმეტეს 500 მ2 ფართობის შემთხვევაში:
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
  • 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;
 • 500 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:
  • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.50 ლარი;
  • 2 სამუშაო დღის ვადაში ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი;

ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობისა და ევაკუაციის მართვის სისტემა:

 • გ.ა) 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • გ.ბ) 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;

 სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა:

 • არაუმეტეს 500 მ2 ფართობის შემთხვევაში:
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
  • 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;
 • 500 მ2-ზე მეტი ფართობის შემთხვევაში:
  • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.50 ლარი;
  • 2 სამუშაო დღის ვადაში ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი;

ე) შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემა:

 • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;

ვ) გარე ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემა:

 • 5 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
 • 2 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი.
11. სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება

ერთი პირის სწავლების კურსის საფასური (გარდა სახელმწიფო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებისა და სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისა) – 100 ლარი. 

12. საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების, აგრეთვე საგანგებო სიტუაციების მართვის ორგანიზების სწავლება

ერთი პირის სწავლების კურსის საფასური (გარდა სახელმწიფო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებისა და სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისა) - 200 ლარი

13. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის, აგრეთვე, თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის საზღვრებში სპეციალური დანიშნულების ავტოტექნიკით სიმაღლეზე სამუშაოების წარმოება

ყოველ ერთ საათამდე დროის განმავლობაში – 100 ლარი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ ყოველ დამატებით კილომეტრზე – 3ლარი.

14. შენობა-ნაგებობის საევაკუაციო გეგმის შემუშავება

მომსახურების მიმღების მიერ სააგენტოსათვის დასაგეგმარებელი შენობის შესაბამის პროგრამაში შესრულებული სართულებრივი გეგმა-ნახაზის ელექტრონული ვერსიის წარდგენის შემთხვევაში:

 • არაუმეტეს 1000 მ2 ფართობის შენობა-ნაგებობისთვის საევაკუაციო გეგმის შემუშავება:
  • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 200 ლარი;
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში − 400 ლარი;
 • 1000 მ2-ზე მეტი ფართობის შენობა-ნაგებობისათვის საევაკუაციო გეგმის შემუშავება:
  • მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური − ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.20 ლარი;
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.50 ლარი;

სართულებრივი გეგმა-ნახაზის შესაბამის პროგრამაში შესრულებული ელექტრონული ვერსიის წარუდგენლობის შემთხვევაში:

 • არაუმეტეს 1000 მ2 ფართობის შენობა-ნაგებობისათვის საევაკუაციო გეგმის შემუშავება:
  • 10 სამუშაო დღის ვადაში – 400 ლარი;
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში − 800 ლარი;
 • 1000 მ2-ზე მეტი ფართობის შენობა-ნაგებობისათვის საევაკუაციო გეგმის შემუშავება:
  •  მომსახურების ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ხოლო საფასური – ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე – 0.50 ლარი;
  • 5 სამუშაო დღის ვადაში, ყოველ დამატებით კვადრატულ მეტრზე − 0.80 ლარი. 
15. ცეცხლსაშიში სამუშაოების, მასობრივი, სანახაობრივი, სპორტული ან/და სხვა ღონისძიებების ჩატარების დროს (გარდა უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, საქველმოქმედო ღონისძიებებისა, როდესაც მომსახურება უსასყიდლოდ გაიწევა), აგრეთვე ფილმის, რეკლამის ან კლიპის გადაღებისას სახანძრო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო ტექნიკით ან/და ეკიპაჟით მომსახურება, სახანძრო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო ავტოტექნიკის თხოვება
 • ყოველ ერთ საათამდე დროის განმავლობაში – 100 ლარი;
 • 24 საათზე მეტი დროით – ყოველი დამატებითი საათისათვის – 50 ლარი.
16. ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული, ბირთვული, ხანძარსაშიში ან/და ფეთქებადი ტვირთის გაცილება
 • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის, აგრეთვე თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის საზღვრებში, ერთი სახანძრო ან საავარიო-სამაშველო ავტოტექნიკითა და ეკიპაჟით – 500 ლარი;
 • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის, აგრეთვე თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ – ყოველ დამატებით კილომეტრზე – 7 ლარი.
17. წყალზე მასობრივი, სანახაობრივი, სპორტული და სხვა ღონისძიებების ან სამუშაოების ჩატარების დროს (გარდა უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, საქველმოქმედო ღონისძიებებისა, როდესაც მომსახურება უსასყიდლოდ გაიწევა), აგრეთვე ფილმის, რეკლამის ან კლიპის გადაღებისას თითოეული მცურავი საშუალებით (ტექნიკით) მომსახურება მაშველებთან ერთად
 • ყოველ ერთ საათამდე დროის განმავლობაში – 200 ლარი;
 • 24 საათზე მეტი დროით – ყოველი დამატებითი საათისათვის – 100 ლარი.
18. ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში სიმულაციური განგაშის ორგანიზება და ჩატარება

300 ლარი

19. ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში სიმულაციური განგაშის ორგანიზება და ჩატარება სახანძრო სამაშველო ტექნიკის გამოყენებით

800 ლარი

20. სახანძრო-სამაშველო, სამთო-სამაშველო და სიმაღლეზე სამაშველო სამუშაოების სწავლება ერთი პირისთვის

2 000 ლარი

21. წყალზე სამაშველო სწავლება ერთი პირისთვის

500 ლარი

22. წყალქვეშ სამაშველო სამუშაოების წარმოება:
 • ერთ საათამდე დროის განმავლობაში – 400 ლარი;
 • 24 საათზე მეტი დროით – ყოველი საათისათვის 200 ლარი.